Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Servitant AB, org.nr: 559061-4201, Box 11247, 100 61 Stockholm (nedan kallat ”Servitant”) och de kunder (nedan ”Kunderna”) som tecknar sig för Servitants Tjänster (enligt definition nedan). Servitant och Kunden anges fortsättningsvis var för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

1. Tjänsternas omfattning

Servitant utför tjänster inom [IT-service och underhåll] (”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”) i enlighet med de beställningsavtal som vid varje tillfälle träffats mellan Servitant och Kunden, med avseende på de uppdrag som lämnas till Servitant av Kunden (”Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när Servitant bekräftat Kundens beställning. Eventuella ändringar till Avtalet, inkluderande tilläggsbeställning av Tjänster, ska överenskommas särskilt mellan Parterna.

2. Tjänstens utförande

Servitant ska genomföra Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt och i överensstämmelse med Avtalet. Servitant har rätt att anlita underleverantörer för utförandet av Tjänsten och svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Servitants målsättning är att effektivt lösa Kundens problem enligt Avtalet. Servitant kan dock inte lämna garantier för att samtliga de problem som presenterats av Kunden i Avtalet kan lösas eller utföras. Kunden kommer snarast möjligt att kontaktas av Servitant i de fall de av Kunden anmälda problemen helt eller delvis inte bedöms kunna lösas enligt Avtalet.

3. Betalning

Kunden ska erlägga betalning till Servitant för utförandet av Tjänsterna i enlighet med Parternas Avtal. Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Servitant rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt lag. Om Kunden reklamerat fel i utförandet av Tjänsten inom skälig tid, i enlighet med punkten 4 nedan, och anfört sakliga skäl härför, ska Servitant på Kundens begäran bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Servitant klargjort om fel i utförandet av Tjänsten faktiskt föreligger. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på tvistigt belopp som Kunden därefter slutligen kan bli skyldig att betala.

4. Felavhjälpning

Om Kunden inte är nöjd med resultatet av Servitants utförande av Tjänsten i förhållande till Parternas Avtal, ska Kunden underrätta kundtjänst inom skälig tid från det att felet upptäckts, eller borde ha upptäckts, och senast tio (10) dagar från det att Servitant meddelat att Tjänsten slutförts. Servitant kommer därefter att undersöka resultatet av Tjänsten i förhållande till Parternas Avtal. Vid begäran av felavhjälpning ska Servitant underrättas via epost: kundtjanst@servitant.se eller på telefon nr: [tel nummer]. Servitant ska avhjälpa eventuella konstaterade fel vid utförandet av Tjänsten inom skälig tid. Om Servitant efter undersökning konstaterar att något fel inte föreligger, eller för det fall Kunden anmält fel som har orsakats av Kunden eller annan för vilken Kunden svarar, har Servitant rätt till skälig ersättning från Kunden för sådant utfört tillkommande arbete.

5. Skadestånd

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Servitant, eller någon för vilken Servitant svarar, förorsakat Kunden genom vårdslöshet vid utförandet av Tjänsterna. Kunden har dock inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Servitant har ett omfattande försäkringsskydd som skyddar Kunder och anställda som utför Tjänsterna och omfattar bl.a. olika skador som orsakas av Servitants anställda vid utförandet av Tjänsterna, eller del därav, på ett vårdslöst sätt vid hantering av hård- eller mjukvara samt annan teknisk utrustning tillhörig Kunden.

6. Kunduppgifter

Servitant behandlar kunduppgifter, inkluderande personuppgifter såsom t.ex. namn och adress, eller andra specifika uppgifter hänförliga till Kunden, för att tillhandahålla Tjänsten åt Kunden och för lämna bästa möjliga service enligt Avtalet samt för att, i förekommande fall. fullgöra eventuella skyldigheter enligt lag eller annan författning. Kunduppgifterna används även för att marknadsföra Servitants eller andra företags varor och tjänster. Kunden samtycker till att kunduppgifterna får användas för sådan marknadsföring och kan när som helst återkalla samtycket genom skriftligt meddelande till Servitant.

7. Force majeure

Servitant är befriat från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Servitants kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Såsom befriande omständigheter kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller annan händelse utanför Servitants kontroll.

8. Avbokning och uppsägning

Kunden har ångerrätt enligt lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Närmare information om ångerrätten lämnas i anslutning till beställningen av Tjänsterna. Kunden har rätt att avboka beställda Tjänster senast två (2) timmar före avtalad tidpunkt för påbörjande enligt Parternas Avtal. Om Kunden uteblir eller avbokar senare än två (2) timmar före avtalad tidpunkt för påbörjande debiteras en avbokningsavgift motsvarande en (1) arbetstimme enligt gällande prislista. [Kunden har härutöver rätt att säga upp Avtalet [uppsägningstid?] genom skriftligt meddelande till Servitant, varvid Servitant har rätt till ersättning för utförda Tjänster enligt Avtalet upp till tidpunkten för uppsägningen].

9. Olagligt material

Kunden är införstådd med att Servitant enligt lag kan vara skyldigt att anmäla till myndigheter eventuellt olagligt förfarande som Servitants medarbetare blir medvetet om hos Kunden i samband med utförandet av Tjänsterna. Kunden samtycker till att Servitant lämnar sådan anmälan och förbinder sig att på förhand informera Servitant om eventuella olagligheter som kan hänföras till hård- eller mjukvara på vilken Servitant utför Tjänsterna. Servitant ska inte i något avseende vid utförandet av Tjänsterna anses ha medverkat till sådana olagligheter och Kunden ska hålla Servitant skadeslös med anledning därav.

10. Ikraftträdande

Dessa allmänna villkor gäller från och med [datum]. Servitant har rätt att göra ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring ska meddelas Kunden senast trettio (30) dagar innan ikraftträdandet.